Inhoudsopgave

 • Breakzy Autovakanties
 • Definities
 • Toepasselijkheid
 • Gebruik van het platform
 • Intellectueel eigendom
 • Privacy
 • Registratie & Accounts
 • Aanbod
 • Herroepingsrecht
 • Kosten in geval van herroeping
 • Uitsluiting herroepingsrecht
 • Prijs
 • Conformiteit en garantie
 • Levering en uitvoering
 • Betaling
 • Klachten
 • Geschillen

Breakzy Autovakanties

Welkom op breakzy.nl, het Platform dat ervoor zorgt dat stoppen onderweg leuker wordt dan ooit tevoren. Breakzy Autovakanties is een product van @workstreet B.V., gevestigd aan Chassésingel 5, 4811 HA Breda, Nederland. @workstreet B.V. is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 60416165.

Het Platform is eigendom van en wordt onderhouden door @workstreet B.V.

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met @workstreet B.V., aangaande Breakzy Autovakanties:

Definities

 1. Account: om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het Platform biedt, kunnen Gebruikers een Account aanmaken. Dit account bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Een e-mailadres is noodzakelijk om een account te creëren.
 2. Content: verwijst naar alle content op het Platform, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, pitstop ratings, reviews, foto’s, afbeeldingen, commentaren, informatie en design.
 3. Partners: partijen waarmee Breakzy Autovakanties nu of in de toekomst samenwerkt of gaat samenwerken.
 4. Persoonlijke data: door de Gebruiker aangeleverde data, wanneer een account wordt aangemaakt.
 5. Platform: de website en mobiele applicaties van Breakzy Autovakanties.
 6. Inzending: alle door de Gebruiker aan het platform geleverde informatie, in de vorm van een geschreven review, foto of afbeelding.
 7. Gebruikers: de bezoekers van het Platform, die al dan niet bijdragen in de vorm van een Inzending.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Gebruik van het platform

 1. Inzendingen van Content door Gebruikers wordt zeer gewaardeerd door Breakzy Autovakanties. Middels het inzenden van Content, verkrijgt Breakzy Autovakanties het recht om die Content te gebruiken. Breakzy Autovakanties kan deze content voor verschillende doeleinden, kanalen en types social media gebruiken, zoals, maar niet gelimiteerd tot, het Platform, Facebook en Twitter. Daarnaast heeft Breakzy Autovakanties het recht de Content te distribueren naar derden.
 2. De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat Inzendingen niet-vertrouwelijke informatie bevatten en dat hier geen eigendomsrecht van de Gebruiker op rust.
 3. Breakzy Autovakanties heeft het recht om eenieder, op ieder moment en voor elke willekeurige reden, toegang tot het Platform te weigeren. Deze redenen omvatten, maar zijn niet gelimiteerd tot, het schenden van de algemene voorwaarden.
 4. Breakzy Autovakanties is niet verplicht tot het opvolgen van reviews of het oplossen van door de Gebruiker gesignaleerde problemen binnen het Platform of de Content.
 5. Breakzy Autovakanties is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schades en kosten veroorzaakt door, of voortkomend uit het gebruik van het Platform. De Gebruiker stelt Breakzy Autovakanties vrij van elke claim in relatie hiertoe.

Intellectueel eigendom

 1. Er rust copyright op al het materiaal op het Platform, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, afbeeldingen, logo’s, design, kaarten, stops en iconen. Het is daarom niet toegestaan om Content van het Platform te kopiëren, aan te passen of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Breakzy Autovakanties.
 2. Het is niet toegestaan de merknaam Breakzy Autovakanties te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Breakzy Autovakanties.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, garandeert de wederpartij gerechtigd te zijn in verband met (de uitvoering van) de opdracht materiaal (waaronder foto-/filmmatariaal) en gegevens aan @workstreet B.V. aan te leveren. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van eventuele rechten van derden en eventuele beschermingsvormen voor de wederpartij. De wederpartij vrijwaart @workstreet B.V. voor eventuele aansprakelijkheid jegens derden in verband met (de uitvoering van) het resultaat van een opdracht en de verstrekte materialen en gegevens.

Privacy

 1. Breakzy Autovakanties doet haar uiterste best om de privacy van de Gebruikers te waarborgen.
 2. Het is Breakzy Autovakanties toegestaan om verschillende typen persoonlijke data van de Gebruikers te verzamelen, op te slaan en te gebruiken, waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het IP-adres, locatie, browser type, browser versie en operating system van de Gebruiker.
 3. Wanneer u gebruikt maakt van de “mijn locatie” functie in het routeplannen deel van het Platform geeft u toestemming aan Breakzy Autovakanties om voor deze sessie uw locatie te gebruiken. Bij het verlaten van het Platform wordt geen informatie over uw locatie opgeslagen.
 4. Wanneer u na een crash ervoor kiest een zogenaamd crashreport te versturen geeft u toestemming aan Breakzy Autovakanties om browser type, browser versie en uw type operating system op te slaan. De opgeslagen informatie wordt bewaard zodat Breakzy Autovakanties haar Platform kan verbeteren.
 5. Wanneer een Gebruiker zich registreert, heeft Breakzy Autovakanties het recht om de beschikbaar gestelde informatie te verzamelen en archiveren.
 6. In het geval van een bestelling bij Breakzy Autovakanties zal Breakzy Autovakanties de adresgegevens van de Gebruiker 14 dagen bewaren. Dit zodat de Gebruiker tijdens herroepingsrecht periode bekend blijft bij Breakzy Autovakanties voor een zo goed mogelijke afhandeling van eventuele problemen met de geleverde producten.
 7. Een Gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens die Breakzy Autovakanties van de Gebruiker heeft verzameld op te vragen bij Breakzy Autovakanties, dit kan door een e-mail te sturen naar info@breakzy.nl.
 8. In het geval van een datalek zal Breakzy Autovakantieshaar uiterste best doen de privacy van de Gebruikers te beschermen.
 9. Persoonsgegevens zullen niet worden verkocht aan derden voor advertentiedoeleinden. Wanneer je Breakzy Autovakanties gebruikt dien je 18 jaar of ouder te zijn, of toestemming hebben van je ouders.
 10.  Je bent verantwoordelijk voor je eigen data; het plaatsen van content met daarin gevoelige informatie, zoals geloof of ras, is op eigen risico.
 11. Verwijderde accounts worden binnen 5 werkdagen definitief verwijderd. De geleverde content zoals o.a. reviews en foto’s worden geanonimiseerd.
 12. Breakzy Autovakanties zal geen persoonlijke informatie doorgeven aan controlerende instanties zoals de overheid, tenzij bij wet verplicht.
 13. Wij kunnen gebruikers contacteren via e-mail voor promotie- of onderzoeksdoeleinden wanneer de gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven. Gebruikers kunnen zich altijd uitschrijven voor deze e-mails.
 14. De Social Media en website-knoppen kunnen worden gebruikt om content van Breakzy Autovakanties te delen. Wanneer je hiervan gebruikmaakt word je direct doorgestuurd naar het desbetreffende externe platform. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor de vergaarde data door dit externe platform.
 15. We gebruiken Google Analytics voor onderzoeksdoeleinden, hierin maken we gebruik van de ‘anonimiseer IP’ functie, profielen worden niet gevolgd. De geanonimiseerde informatie wordt 50 maanden opgeslagen en bestaat uit standaard data zoals web browser versie, versie van het apparaat en de besteedde tijd op de pagina. Google Analytics gebruikt ‘cookies’ om het gebruik van het platform bij te houden. Deze informatie wordt opgeslagen door Google. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van je browser te selecteren, zo voorkom je het vergaren van deze data door Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
 16. We gebruiken Facebook Analytics voor onderzoeksdoeleinden, deze data is volledig geanonimiseerd. Deze data wordt verzameld en opgeslagen door Facebook. Je kunt in je instellingen van Facebook aangeven dat Facebook geen gegevens mag verzamelen via het Breakzy Autovakanties platform. https://www.facebook.com/settings?tab=applications
 17. Wanneer je de, door Breakzy Autovakanties opgeslagen, persoonlijke data wil inzien, kun je een e-mail sturen naar info@breakzy.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk behandelen.
 18. Breakzy Autovakanties slaat persoonlijke informatie op door het gebruik van software programma’s die de functionaliteiten van het Platform waarborgen.
 19. Een iDeal betaling wordt verwerkt door Mollie. Mollie is verantwoordelijk voor de benodigde data en werkt in overeenstemming met de AVG-wet.
 20. Onze nieuwsbrief versturen wij, na inschrijving, via MailChimp. Je kunt je op ieder moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief. MailChimp heeft de gegevens in beheer en hanteert daarbij de bijgesloten voorwaarden.
 21. We hebben beveiligingsmaatregelen genomen om jullie gegevens te beschermen in lijn met de AVG-wet. We hebben een SSL certificaat om een veilige, 256-bits versleutelde connectie, te waarborgen.
 22. Onze servers zijn in beheer van Amazon en versleuteld via Secure Shell met een bijbehorende private key.
 23. Wanneer er nog vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van onze voorwaarden of de privacy van de Gebruiker is Marcel de Lusenet bereikbaar voor commentaar. De gebruiker dient een e-mail te sturen naar info@breakzy.nl. Hij zal u zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Registratie & accounts

 1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar Account. Ook is de Gebruiker verantwoordelijk voor de Content die dit Account op het Platform plaatst.
 2. Het is niet toegestaan om een account met meerdere Gebruikers te delen.
 3. Het is mogelijk om een Account op te zeggen. In dit geval wordt alle verzamelde persoonsgegevens verwijderd van het Platform.
 4. Indien een Gebruiker 5 jaar geen gebruik heeft gemaakt van zijn of haar Account zal dit Account en de verzamelde gegevens van dit Account worden verwijderd. Wij hanteren een bewaarperiode van 5 jaar, aangezien het aannemelijk is dat de app niet jaarlijks gebruikt zal worden.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 6. die snel kunnen bederven of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. betreffende weddenschappen en loterijen.

Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie

 1. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 2. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

 1. De online betalingen geschieden via onze verwerker Mollie Payments, op alle betalingen zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, info@breakzy.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Ontvang gratis een van onze reisgidsen!

Door je e-mailadres achter te laten schrijf je je in voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

Breakzy Autovakanties

Laten we contact houden!